Jdi na obsah Jdi na menu
 


ZÁŘÍ

5. 9. 2016

ČESKÝ JAZYK

Literární výchova Pohádka – lidová, autorská; sběratelé a autoři pohádek; znaky pohádek; pohádka zvířecí, četba ukázek, vyhledávání znaků pohádek. Tvořivé činnosti s liter.textem.

Četba různých literárních žánrů z čítanek,  téma – Naše vlast; Výlety po Čechách

Jazyková výchova Opakování – slovo nadřazené, podřazené, souřadné; pravopis u, ů, ú; znělé, neznělé souhlásky; vyjmenovaná slova; koncovky podstatných jmen; slovesa.

Komunikační a slohová výchova

Čtení – orientace v textu; vystižení jádra sdělení; plynulé čtení, správný slovní a větný přízvuk.

Psaní - základní hygienické návyky při psaní. Celková úprava písemného projevu, úhlednost písma. Diktát. Přepis slov, vět. Psaní vypravování.

Vyjadřovací schopnosti – vypravování – reprodukce textu; vytváření osnovy – pravidla sestavování osnovy, členění příběhu.

ANGLICKÝ JAZYK

  • pozdravy, blahopřání,pohlednice z prázdnin ( My letter)

  • rodina – představení, věk( Who is who?)

  • škola – školní pomůcky, požádání o půjčení, porovnávání kvality ( better x worse)

  • člen určitý a neurčitý, množné číslo podstatných jmen

  • přítomný čas průběhový

  • základní fonetické znaky

  • pravidla výslovnosti slov

MATEMATIKA5.jpg

Opakování – číselný obor do 1 000 000    Číselná osa, porovnávání čísel,

zaokrouhlování na 10, 100, 1 000 , 10 000, 100 000, 1 000 000. Sčítání a odčítání v oboru do 1 000 000 – pamětné, písemné. Pojmy sčítanec, součet, menšenec, menšitel, rozdíl.  Násobení a dělení do 1 000 000 – písemné násobení jednociferným, dvojciferným činitelem, písemné dělení jednociferným dělitelem. Slovní úlohy s těmito početními výkony.

Geometrie – opakování – bod, přímka, polopřímka, úsečka, kružnice;       vzájemná poloha dvou přímek – různoběžky, rovnoběžky, kolmice,         osová souměrnost; grafické sčítání a odčítání úseček. Převody jednotek – délky, hmotnosti, času, objemu.

VLASTIVĚDA

Místo, kde žijeme

            Naše planeta – světadíly, oceány (práce s mapou, globusem)

            Evropa – poloha a povrch; podnebí a vodstvo (moře)

            Rozmanitost přírody v Evropě – podnebné pásy

PŘÍRODOVĚDA

Rozmanitost přírody

Životní podmínky – rozmanitost podmínky života na Zemi

Význam ovzduší, vodstva, půd, rostlinstva a živočišstva

Počasí a podnebí, podnebné pásy

PRÁCE S POČÍTAČI

Postup zapnutí a vypnutí počítače, přihlášení a odhlášení ze sítě.

HW – HARDWARE

Skříň /základní jednotka/ - procesor, pevný disk /HDD/, operační paměť /RAM/, základní deska, zdroj, mechaniky /disketová, CD, DVD/

Periferie – klávesnice, myš, monitor, tiskárna, skener, reproduktory, … atd.

SW – SOFTVARE = programy

Práce s klávesnicí a myší – části klávesnice, pojmy: klik, dvojklik, uchopení a tažení

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Kresba, malba

Kresba všemi dostupnými materiály a nástroji – temperová barva, nit - otisky.

Kresba, malba dle předlohy –  kresba měkkou tužkou, malba Temperovými barvami

Komunikace nad výtvarnými díly, jejich hodnocení

PRACOVNÍ VÝCHOVA

Práce s drobným materiálem – s papírem - stříhání, skládání, slepování, odměřování, obkreslování podle šablony

Konstrukční činnosti – stavebnice, práce s návodem.

Pěstitelské práce – Pěstování pokojových květin, zalévání, kypření, hnojení

Práce s drobným materiálem – s přírodninami; spojování, propichování, navlékání, slepování (šustí z kukuřice)

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář